مراکز توان‌بخشی کرمانشاه

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی لیبلا رضایی کرمانشاه پارکینگ شهرداری درمانگاه امام رضا
مرکز کاردرمانی اقبال غریب وندی کرمانشاه خصوصی دبیر اعظم خ سنگر مرکز توانبخشی کیمیا
مرکز توانبخشی کیمیا کرمانشاه خصوصی
مرکز توانبخشی گلستان کرمانشاه خصوصی
کلینیک کاردرمانی ساعی کرمانشاه خصوصی انتهای سی متری دوم کوی ابوریحان کوی 215
مرکز جامع توانبخشی توانیاب کرمانشاه خصوصی شهرک بهداری مرکز جامع توانبخشی توانیاب
مرکز توانبخشی الزهرا کرمانشاه خصوصی 22 بهمن بلوار گلریزان ک ش میرزاپور جنب مرکز مامایی مادر مرکز توانبخشی الزهرا