مراکز توان‌بخشی شهرکرد

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی رویش شهرکرد خصوصی چهار راه فصیحی-طبقه ی زیرین آزمایشگاه مهر