مراکز توان‌بخشی ری

نام مرکز شهر نوع آدرس
کاردرمانی و گفتاردرمانی فردای بهتر ری خصوصی میدان نارنج کوچه پورسلیمانی کوچه آبنیکی پ۷