مراکز توان‌بخشی دهلران

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز گفتار درمانی زهره ملکی دهلران خصوصی خ عطار جنوبی درمانگاه بقیه الله