مراکز توان‌بخشی خاتم

نام مرکز شهر نوع آدرس
کاردرمانی خاتم خاتم دولتی بهزیستی شهرستان