مراکز توان‌بخشی آمل

نام مرکز شهر نوع آدرس
مرکز کاردرمانی فردای روشن آمل خصوصی خیابان طالب آملی دریای ۹
کلینیک کاردرمانی رها آمل خصوصی سبزه میدان - ساختمان میرداماد