جستجوی داروخانه

داروخانه پارسیان - زاهدان

نام داروخانه: پارسیان
  آدرس: زاهدان، خیابان آزادی- جنب آموزش و پرورش
 تلفن تماس:
05433233144
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان