جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر نیکخو - شاهرود

نام داروخانه: دکتر نیکخو
  آدرس: شاهرود، خیابان فردوسی - در مانگاه عظیما
 تلفن تماس:
02332230800
نوع داروخانه:
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود