جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر حسن زاده - سنندج

نام داروخانه: دکتر حسن زاده
  آدرس: سنندج، خیابان مولوی- جنب دبیرستان شهید مطهری
 تلفن تماس:
09186537497
نوع داروخانه: روزانه(عصرکار)
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کردستان