جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر صالحی - سنندج

نام داروخانه: دکتر صالحی
  آدرس: سنندج، خیابان فردوسی
 تلفن تماس:
08733233035
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کردستان