جستجوی داروخانه

داروخانه جالینوس - سنندج

نام داروخانه: جالینوس
  آدرس: سنندج، ابتدای بلوار شبلی
 تلفن تماس:
08733232042
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی کردستان