جستجوی داروخانه

داروخانه خاکسار (دکتر ) - پاکدشت

نام داروخانه: خاکسار (دکتر )
  آدرس: پاکدشت، پاکدشت- فیلستان- جنب ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
36413344
نوع داروخانه: نیمه وقت عصر
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی