جستجوی داروخانه

داروخانه چلمردی - نکا

نام داروخانه: چلمردی
  آدرس: نکا، ابتدای جاده هزارجریب - روستای چلمردی
 تلفن تماس:
01134782371
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران