جستجوی داروخانه

داروخانه خوشروز - نکا

نام داروخانه: خوشروز
  آدرس: نکا، روستای کلبستان- جنب پایگاه شهید صالحی
 تلفن تماس:
01134735849
نوع داروخانه: نیم وقت عصر
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران