جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر نجفقلی زاده - نقده

نام داروخانه: دکتر نجفقلی زاده
  آدرس: نقده، فلکه ژاندامری - جنب درمانگاه سپاه
 تلفن تماس:
04435624706
نوع داروخانه: نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه