جستجوی داروخانه

داروخانه شهید علمی - نقده

نام داروخانه: شهید علمی
  آدرس: نقده، فلکه ژاندارمری سابق
 تلفن تماس:
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه