جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر بانی زاوشتی - نقده

نام داروخانه: دکتر بانی زاوشتی
  آدرس: نقده، داخل بیمارستان
 تلفن تماس:
6232332
نوع داروخانه: شبانه روزی بیمارستانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه