جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر کاوه - نقده

نام داروخانه: دکتر کاوه
  آدرس: نقده، خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان
 تلفن تماس:
04435674504
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه