جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان دکتر شیخ - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان دکتر شیخ
  آدرس: مشهد، طاهری
 تلفن تماس:
05137269021
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد