جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام رضا - مشهد

نام داروخانه: بیمارستان امام رضا
  آدرس: مشهد، ابن سینا
 تلفن تماس:
05138598936
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد