جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شهری روستایی شماره سه (نیمور) - محلات

نام داروخانه: مرکز شهری روستایی شماره سه (نیمور)
  آدرس: محلات، نیمور
 تلفن تماس:
08643322400
نوع داروخانه: مرکز بهداشت محلات
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی