جستجوی داروخانه

داروخانه  دکتر عاشق - خدابنده

نام داروخانه:  دکتر عاشق
  آدرس: خدابنده، خ امام روبروی ساختمان ارشاد پ68
 تلفن تماس:
34228011-024  
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زنجان