جستجوی داروخانه

داروخانه تفتان - خاش

نام داروخانه: تفتان
  آدرس: خاش، خیابان امام خمینی (ره)- فلکه بیمارستان - مقابل اورژانس
 تلفن تماس:
05433716106
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان