جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر آسترکی - دورود

نام داروخانه: دکتر آسترکی
  آدرس: دورود، خیابان شریعتی –روبروی خیابان ناصرخسرو -جنب مطب دکتر رستائیان
 تلفن تماس:
06643223370
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی لرستان