جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی غیاث آباد - دلیجان

نام داروخانه: مرکز روستایی غیاث آباد
  آدرس: دلیجان، روستای غیاث آباد
 تلفن تماس:
08645635020
نوع داروخانه: مرکز بهداشت دلیجان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی