جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شهری شماره 2 (پنج شهری ) - دلیجان

نام داروخانه: مرکز شهری شماره 2 (پنج شهری )
  آدرس: دلیجان، خیابان امام
 تلفن تماس:
08644228770
نوع داروخانه: مرکز بهداشت دلیجان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی