جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی جاسب - دلیجان

نام داروخانه: مرکز روستایی جاسب
  آدرس: دلیجان، روستای جاسب
 تلفن تماس:
08644263344
نوع داروخانه: مرکز بهداشت دلیجان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی