جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی دودهک - دلیجان

نام داروخانه: مرکز روستایی دودهک
  آدرس: دلیجان، روستای دودهک
 تلفن تماس:
08644223332
نوع داروخانه: مرکز بهداشت دلیجان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی