جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شهری روستایی شماره1 (17شهریور) - دلیجان

نام داروخانه: مرکز شهری روستایی شماره1 (17شهریور)
  آدرس: دلیجان، خیابان امام خمینی
 تلفن تماس:
08644228430
نوع داروخانه: مرکز بهداشت دلیجان
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی