جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر رضایی - بوشهر

نام داروخانه: دکتر رضایی
  آدرس: بوشهر، خیابان ساحلی - جنب درمانگاه ابوالفضل
 تلفن تماس:
07733324252
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر