جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر فاطمه ذهبی (داروخانه بیمارستان شفا) - بشرویه

نام داروخانه: دکتر فاطمه ذهبی (داروخانه بیمارستان شفا)
  آدرس: بشرویه، میدان جهاد
 تلفن تماس:
0535-3226001
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند