جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی - بشرویه

نام داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی امام خمینی
  آدرس: بشرویه، شبکه بهداشت و درمان بشرویه
 تلفن تماس:
نوع داروخانه: نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند