جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر نبی زاده - بازرگان

نام داروخانه: دکتر نبی زاده
  آدرس: بازرگان، خیابان امام - روبروی پمپ بنزین
 تلفن تماس:
04434372426
نوع داروخانه: نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه