جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر شریف زاده - بابلسر

نام داروخانه: دکتر شریف زاده
  آدرس: بابلسر، شهر بابلسر- خیابان پاسداران – روبروی تعاونی اعتباری بانک تجارت
 تلفن تماس:
35288777
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران