جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر رحیم زاده - بابلسر

نام داروخانه: دکتر رحیم زاده
  آدرس: بابلسر، روستای چوپانکاء بابلسر
 تلفن تماس:
01132382297
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران