جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر فرهادی - بابلسر

نام داروخانه: دکتر فرهادی
  آدرس: بابلسر، روستای عزیزک بابلسر
 تلفن تماس:
01132542706
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران