جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان امام حسین - هشترود

نام داروخانه: داخل بیمارستان امام حسین
  آدرس: هشترود، بلوار پرستار
 تلفن تماس:
04152626712
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز