جستجوی داروخانه

داروخانه خورشید - نکا

نام داروخانه: خورشید
  آدرس: نکا، جاده نیروگاه-روستای خورشید
 تلفن تماس:
01134754345
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران