جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر طاهرپور - شهرضا

نام داروخانه: دکتر طاهرپور
  آدرس: شهرضا، خیابان شهید بهشتی - فرعی 38 - ساختمان پزشکی شفا
 تلفن تماس:
03153223058
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان