جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شهری شماره سه - خمین

نام داروخانه: مرکز شهری شماره سه
  آدرس: خمین، بلوار شهید صدوقی -خیابان جهاد سازندگی
 تلفن تماس:
08646333680
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی