جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شهری روستایی شماره 4 (22 بهمن) - خمین

نام داروخانه: مرکز شهری روستایی شماره 4 (22 بهمن)
  آدرس: خمین، خیابان تهران
 تلفن تماس:
08646222625
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی