جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شهری روستایی شماره یک - خمین

نام داروخانه: مرکز شهری روستایی شماره یک
  آدرس: خمین، خیابان امامت
 تلفن تماس:
0864624333
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی