جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 قورچی باشی (خرمدشت ) - خمین

نام داروخانه: مرکز شبانه روزی شهری درجه 2 قورچی باشی (خرمدشت )
  آدرس: خمین، قورچی باشی
 تلفن تماس:
08646263336
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی