جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی فرنق - خمین

نام داروخانه: مرکز روستایی فرنق
  آدرس: خمین، روستای فرنق
 تلفن تماس:
08646378332
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی