جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی شهابیه - خمین

نام داروخانه: مرکز روستایی شهابیه
  آدرس: خمین، روستای شهابیه
 تلفن تماس:
08646363332
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی