جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی دهنوصمصام - خمین

نام داروخانه: مرکز روستایی دهنوصمصام
  آدرس: خمین، روستای دهنو
 تلفن تماس:
08646377332
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی