جستجوی داروخانه

داروخانه مرکز روستایی خلیل آباد - خمین

نام داروخانه: مرکز روستایی خلیل آباد
  آدرس: خمین، روستای خلیل آباد
 تلفن تماس:
08646622829
نوع داروخانه: مرکز بهداشت خمین
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی