جستجوی داروخانه

داروخانه مرکزشماره1 بهار - بهار

نام داروخانه: مرکزشماره1 بهار
  آدرس: بهار، بلوار شهید بهشتی ( انتهای 30 متری بهار)
 تلفن تماس:
34224555
نوع داروخانه: مرکز بهداشت/روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی همدان