جستجوی داروخانه

داروخانه حسین آباد کارخانه قند - بهار

نام داروخانه: حسین آباد کارخانه قند
  آدرس: بهار، روستای کارخانه قند
 تلفن تماس:
081334452251
نوع داروخانه: مرکز بهداشت/روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی همدان