جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر بهزاد - اراک

نام داروخانه: دکتر بهزاد
  آدرس: اراک، خیابان امام خمینی -روبروی خیابان آیت اله کاشانی
 تلفن تماس:
08632236649
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی